De Fietsvierdaagse wordt  georganiseerd door de Stichting Fietsvierdaagse-Venray, verder Stichting te noemen.

Algemene voorwaarden

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en in te stemmen met de algemene voorwaarden.
 2. Inschrijving voor de Fietsvierdaagse  is persoonsgebonden. De inschrijving is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Stichting aan te wijzen manier.
 3. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove  nalatigheid van de Stichting.
 4. Instructies van politie en vrijwilligers Fietsvierdaagse moeten direct en stipt worden opgevolgd.
 5. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is aangegeven en in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
 6. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen.
 7. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Fietsvierdaagse af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de  fietstocht redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.
 8. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 9. In start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele doeleinden waarvoor de stichting geen toestemming heeft verleend.
 10. De naam en e-mailadres van deelnemers worden opgenomen in het bestand van de nieuwsbrief en worden niet met derden gedeeld.
 11. De Stichting heeft een aantal fotografen de opdracht gegeven zo veel mogelijk deelnemers tijdens de Fietsvierdaagse te fotograferen en/of te filmen op het parcours. Indien een fietser, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 12. Deelnemers gaan akkoord met publicatie van de tijdens de Fietsvierdaagse gemaakte foto’s en video’s.
 13. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Fietsvierdaagse  ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 14. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting.

 

Privacyverklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met de stichting. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust: per e-mail info@fietsvierdaagse-venray.nl.

 • Welke persoonsgegevens, doel, bewaartermijn en wie hebben toegang

Deelnemers

Bij inschrijving worden voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres genoteerd.  Deze gegevens zijn nodig om ervoor te zorgen dat de stichting tijdens het evenement de deelnemers kent. Bij voorinschrijving betaald u via uw bankrekening.  Het bestuur en de medewerkers van de inschrijving hebben toegang tot de algemene gegevens. De naam het mailadres worden toegevoegd aan de verzendlijst van de nieuwsbrief, andere gegevens worden na het evenement vernietigd.

Vrijwilligers

Er zijn verschillende werkzaamheden die gedaan worden om een fietsevenement mogelijk te maken. Een grote groep vrijwilligers voeren de werkzaamheden uit. Voor het maken van een indeling en houden van bijeenkomsten is er een  bestand waarop alle vrijwilligers staan vermeld. De gegevens zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Het bestuur heeft toegang tot dit bestand. Indien een vrijwilliger stopt worden de gegevens uit het bestand verwijderd

Digitale berichten

Voor het promoten van de evenementen wordt gebruik gemaakt van een nieuwsbrief en facebook. Bij de nieuwsbrief wordt gebruikt gemaakt van naam en e-mailadres. Deelnemers, vrijwilligers en geïnteresseerden krijgen informatie over de evenementen+. Er wordt geen reclame verstuurd en geen gebruik gemaakt van cookies. Iedereen die is aangemeld of heeft deelgenomen ontvangt de berichten. Indien er geen prijs wordt gesteld op het ontvangen van berichten kan een ieder zich via de nieuwsbrief of facebook eenvoudig afmelden.

Website

Op de website staan foto’s, video’s en de persoonsgegevens van de bestuursleden. Er worden geen gegevens over bezoekers van de website bijgehouden. De website is algemeen toegankelijk.

 

 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder toestemming verstrekt de Stichting geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken.

 

 • Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

 

 • Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 • Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te in te schrijven of te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

 • Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

 • Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen om u in de nieuwsbrief en via de website te informeren.

 

 • Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande mailadres:

E-mail:     info@fietsvierdaagse-venray.nl

 

 • Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.